شهر ری شهر محلّ تولّد محمد نام
اسلام - شیعه دین پازوکی نام خانوادگی
متاهل وضعیت تاهل داود نام پدر
دیپلم تحصیلات 1355/6/30 تاریخ تولّد
جستجوگر نور-شهید تفحص
مسئولیت نظامی 40سال سن
تاسیسات دانشگاه
شغل - مدت حضور در جبهه
پنج وین عراق، ارتفاعات کانیمانگا-سنندج محلّ شهادت 1395/2/18 تاریخ شهادت
اعزام به منظور همکاری با گروه تفحص شهدا
عملیات امامزاده یحیی سمنان - گلزار شهدا مزار شهید