لیست اخبار صفحه :2
شهید محمد پازوکی طرودی

شهید محمد پازوکی طرودی

تاریخ و محلّ تولّد: 1355/6/30شهر‌ری، تاریخ و محلّ شهادت:1395/2/18 پنجوین عراق - ارتفاعات کانی مانگا، مزار شهید: سمنان - گلزار شهدا

شهید حسین میرحاج

شهید حسین میرحاج

تاریخ و محلّ تولّد: 1344/5/2سمنان، تاریخ و محلّ شهادت: 1366/3/12جزیرۀ خیبر، سال ورود به دانشگاه و رشتۀ تحصیلی : 1365 – برق، قدرت، مزار شهید: سمنان - گلزار شهدا